Õpilaspilet

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.

Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010 Selgituseks kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat. Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

Lapsevanem esitab kooli direktori nimele taotluse, kuhu märgib lapse nime, klassi ja põhjuse, miks vajatakse  korduvat õpilaspiletit (õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud). Taotluse näidis.
Taotlusele lisada maksekorraldus.
Taotlusi ja maksekorraldusi võib esitada digitaalselt, aga võib ka paberkandjal klassijuhataja kätte anda.
Digitaalne taotlus koos maksekorraldusega saata kooli e-posti aadressile ppk@paikuse.ee

Edaspidi kantakse see kõik ARNO-sse üle, mis on veel arendamisel.

Õpilaspileti kasutamiseks bussikaardina tuleb õpilaspilet https://parnu.pilet.ee/  lehel isikustada.

Elukohajärgse kooli määramine ARNO`s

Esmalt määratakse  koolikohad Pärnu linna sissekirjutusega lastele (20 märts avaldatakse määratud koolikohad ARNOs) 1. maist on võimalik vabade kohtade olemasolul võtta Pärnu koolidesse (ka Paikuse Põhikooli) lapsi väljapool Pärnut. Selleks tuleb Teil esitada ARNO süsteemis koolile taotlus (Taotlust ei ole võimalik esitada enne 1 maid).

Info I klasside määramise kohta on linnavalitsuse kodulehel https://parnu.ee/index.php/linnakodanikule/haridus/uldharidus/kooli-vastuvott

ARNO I klassid 2019

Teine toidukord

Teine toidukord on mõeldud eelkõige lastele, kes peavad peale koolipäeva minema huvialaringi.

Avaldused ARNOs.

 Koolilõuna lapsevanema vaade:

http://confluence.loc.piksel.ee/pages/viewpage.action?pageId=21005978


Õppetöö

Paikuse Põhikooli õppetöö kokkuvõte 2009_2010. õ.a.
Paikuse Põhikooli õppetöö kokkuvõte 2010_2011. õ.a
Paikuse Põhikooli õppetöö kokkuvõte 2011_2012 õ.a
Paikuse Põhikool õppetöö kokkuvõte 2012_2013.õ.a
Paikuse Põhikooli õppetöö kokkuvõte 2013_2014 õ.a
Paikuse Põhikooli õppetöö kokkuvõte 2014_2015 õ.a
Paikuse Põhikooli õppetöö kokkuvõte 2015_2016 õ.a

 

Kooli vormist

Kooli vesti valmistab ja saab tellida Norrison OÜ-lt.

Koolivormi tellimise ja ostmise ÜLDINFO siit        http://koolivorm.norrison.ee/
Teie KOOLIVORMI TOOTED JA TELLIMINE siit         http://koolivorm.norrison.ee/555-paikuse-pohikool
KOOLIVORMI e-pood, avatud õppeperioodil kuni 15.06 siit http://norrison.ee/26-koolivormi-e-pood

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

[RTL 2007, 8, 132 – jõust. 29.01.2007]
 • 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

(1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

(2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

(4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

(5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
[RT I, 17.07.2015, 7 – jõust. 20.07.2015]

Koolitulistamine

27.10.2014.a.toimus Viljandi Paalalinna koolis koolitulistamine, mille käigus hukkus õpetaja. Lapsed kuulevad uudiseid, nende igapäevane turvalisus on häiritud ja nad võivad olla sellisest tragöödiast väga puudutatud, kuigi see ei toimunud meie koolis.
Kuidas käituda lapsega sellises situatsioonis loe siit

 

Sotsiaalpedagoog

Alates 06. veebruarist 2012. a. on Paikuse Põhikoolis täidetud sotsiaalpedagoogi koht. Kooli sotsiaalpedagoogi töövaldkonda kuulub koolikohustuse täitmise jälgimine; õpi- , käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine; koolivägivallajuhtumite lahendamine; laste, vanemate ja õpetajate nõustamine ning koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Vaata ka Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus

Tantsuõpetusest

Tantsuline liikumine arendab füüsist ja vaimu. Tegeleme nii füüsilise treeningu kui ka loomingulise mõtlemise arendamisega. Tunnis avastame, kuidas liikumisest lihtsalt rõõmu tunda ja seda, et liikumine on inimese loomulik tegevus. Õpime, kuidas keha ja vaimu eest hoolt kanda. Õpime nii keskendumist, kui ka seda kuidas puhata ja lõdvestada lihaseid ning vabaneda muremõtetest.  Aasta jooksul tegeleme loovliikumisega, anname väikse ülevaate rahvatantsust ja mõnest muust tantsudistsipliinist. Tunnis õpime, kuidas soorollile ja etiketile vastavalt käituda tantsupõrandal või pidulikul üritusel.

Kehalise kasvatuse tundidest algklassides

I –II kl. õpilaste, õpetaja ja lastevanemate koostöö hõlbustamiseks ning kehalise kasvatuse ainekava elluviimiseks olulised eeldused:

 • Välitundides on õpilasel seljas spordisärk, pikad dressid ja jalas spordijalanõud. Esialgu planeerin septembri väljas olla, kuid kui oktoobri algus peaks soe ja ilus olema, siis üritame ikka värsket õhku hingata ning kooli staadioni võimalusi ära kasutada. ( Vihma korral oleme sees) Ilmade jahenedes, peaks ka riietus muutuma : mütsid, sõrmkindad, vestid, kilepluusid, kerged joped …
 • Sisetundides on õpilasel seljas spordisärk ja soovitavalt lühikesed püksid, retuusid, jalas spordijalanõud.
 • Õpilasel on kaasas VÄIKE käterätik elementaarsete hügieeninõuete täitmiseks.
 • Pikad juuksed on meil tunnis kinni. Otsime patsikummid üles!
 • Et mitte ennast ega teisi ohtu seada, me tunnis ehteid ei kanna!
 • Kui laps oli haige, siis teade vabastusega palun kirjutada õpilaspäevikusse. Õpilane esitab selle tunni alguses kehalise kasvatuse õpetajale.
 • Kuna talialaks kooli valikul on suusatamine, siis ehk on lihtsam, kui juba nüüd suusavarustuse soetamisele mõtleme. Suusad ja saapad ei pea uued olema, suurepäraselt sobivad ka õdede ,vendade, tuttavate, sugulaste kasutatud varustus.
 • Kehalise kasvatuse õpetajate kontaktid:

Kaisa Jaakson kaisa.jaakson@ppk.edu.ee
Tarmo Tõnismann tarmo.tonismann@ppk.edu.ee
Andres Burk andres.burk@ppk.edu.ee
Ulvi Laneman ulvi.laneman@ppk.edu.ee

Paikuse Põhikooli kodukord

Vastavalt uuele Põhikooli ja Gümnaasiumi seadusele peavad koolid viima seadusega kooskõlla ka kooli kodukorra.Suurt tähelepanu pööratakse õpilaste turvalisuse kindlustamiseks, täpsustatud on vanemate kohustused lapse puudumiset teatamisel, muudetud on ka hindamise põhimõtteid. Kodukord on dokument, millega peavad tutvuma kõik õpilased, vanemad ja kooli töötajad. Täpsemalt saad lugeda siit

Aspergeri sündroom

Aspergeri sündroom on üks autismi häiretest, millele on iseloomulikud raskused sotsiaalses suhtlemises ning stereotüüpsed püsivad, korduvad, sihitud, rituaalsed huvid ja tegevused. Samuti on tihti täheldatud motoorset kohmakust ja ebatüüpilist keelekasutust,.
Ühtset ravi Aspergeri sündroomile pole; erinevate meetodite efektiivsustest on praegu vähe teada.. Peamine ravi on käitumisteraapia, mis tegeleb kommunikatiivsete oskuste parandamisega, korduvate rutiinidega, ja kohmakusega

Töö -ja tehnoloogiaõpetus uues õppekavas

Lp. kolmanda klassi õpilase lapsevanem!
Alates 2011/2012 hakkab neljandas klassis kehtima uus riiklik õppekava.Vastavalt sellele jaotuvad õpilased tehnoloogiaõpetuse, käsitöö ja kodunduse tundise läbiviimiseks kahte rühma soolisust arvestamata.
Palume Teil koos lapsega kolmanda klassi lõpus teha valik, kas õpilane asub neljandas klassis
õppima tehnoloogiaõpetuse või käsitöö ja kodunduse rühmas.
Käsitöö ja kodundus koosneb neljast valdkonnast: käsitöö, kodundus, tehnoloogiaõpetus(korraldatakse õpperühmade vahetusV, VI, VII, VIII klassis, tunde annab tehnoloogiaõpetuse õpetaja); projektitöö(IV, V, VI, VII, VIII, IX klassis). Käsitöö ja kodundus hõlmab tundide üldmahust 65%, 25% õppemahust jääb projektitööle ja 10% tehnoloogiaõpetusele.
Käsitöötundides õpitaks tundma erinevaid tööliike, millest neli on kohustuslikud- õmblemine, kudumine, heegeldamine ja tikkimine.
Kavandamine, töö organiseerimine, rahvakunsti alused ning materjaliõpetus on seotud nii kohustuslike tööliikidega kui valikteemade kui projektidega. Praktilistes töödes saab ühendada ka mitu tööliiki.
Kodundusõppes on kuus põhiteemat:

 • Toit ja toitumine
 • Töö organiseerimine ja hügieen
 • Toidu valmistamine
 • Lauakombed
 • Kodu korrashoid
 • Tarbijakasvatus
  Projektitöödega saavad õpilased valida kahe või enam korraga toimuva valikteema või aineprojekti vahel. Valikteemad ja projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse valdkonnast. Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ning klassidevaheliste, ülekooliliste ja koolidevaheliste üritustega.
  Käsitööõpetaja Kadri Jõgi

Koolivalmiduskaart

Alates käesolevast õppeaastast antakse lasteasutuse õppekava läbinud lapsele välja koolivalmiduskaart, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Lapsevanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust Koolivalmiduskaardi vormi töötab välja lasteasutus oma õppekavas kehtestatud põhimõtete ja hindamissüsteemi alusel ningselle kinnitab direktor lasteasutuse õppekavas. Koolivalmiduskaardis on koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast lähtudes kirjeldatud lapse arengu tulemusi üldoskustes ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades, tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed.Täpsemalt loe siit.

Väärtused koolis

Kokkuvõttega vanemate küsitlusest saad tutvuda siin