EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

Paikuse Põhikool esitas 2016. aasta novembris SA Archimedes’le tegevuse “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+” taotlusvoorus taotluse projekti „LTT valdkonna huviringide käivitamine Paikuse Põhikoolis 01.05.201731.08.2020“ rahastamiseks.

Kokku esitati 108 taotlust, millest rahuldati 23 taotlust. Paikuse Põhikooli taotlus rahuldati summas 36 019 €.

Elukestva õppe strateegias on olulisel kohal matemaatiline ja loodusteaduslik kirjaoskus ning digipädevus. Sellest lähtudes on projekti eesmärgiks:

  • populariseerida Paikuse kooli õpilaste hulgas LTT (loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia) valdkonda;
  • kasutada õppimisel ning õpetamisel kaasaegseid õppemeetodeid ja vahendeid;
  • õppevahendite soetamine, et kaasajastada õpikeskkonda;
  • õpikeskkonna loomine, mis aitab õpilastes digivahendite abiga arendada loovust ja loogikat ning toimetulekut digitehnoloogiaga kiiresti muutuvas ühiskonnas;
  • õppijakeskne lähenemine;
  • tehniliste erialade propageerimine;
  • õpetada lapsi mõtlema ning probleeme lahendama;
  • suunata õpilasi jätkama õpinguid LTT õppesuunaga gümnaasiumides.

Projektis osalevad erinevate kooliastmete õpilased ning kokku alustab tööd 8 erinevat LTT huviringi: Heureka, Avastusõpe, Inimene, Robootika, Esimesed katsetused keemias, Sissejuhatus füüsikasse, Tee oma esimesed äpid ja Esimesed avastused geograafias.

Projekti eeldatav tulemus:

  • suureneb õpilaste arv, kes jätkavad õpinguid LTT õppesuunaga gümnaasiumis;
  • Paikuse Põhikoolis on käivitunud LTT huviringid, mis on jätkusuutlikud ka peale projektiperioodi lõppemist.

Anne Kalmus

Paikuse PK direktor