el_sotsiaalfond_horisontaalneInnove_struktuuritoetused_logo

Paikuse Põhikool taotles 2017. aasta märtsis SA Innove projektitaotluse vooru „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ tegevuse „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus (projekti “Murrame klassiruumist välja” 15.03.-15.11.2017)” elluviimiseks rahalisi vahendeid. Meie taotlus rahuldati summas 4146,40 €.

Projekt “Murrame klassiruumist välja”

Kaasaegses koolis õpitakse suhetes teiste õppijatega ja ümbritseva keskkonnaga. Ainekeskne õpetamine on asendumas õpilasekeskse õpetamisega. Arvestades õppijate mitmekesisust, ei ole mõistlik, et kõik õpilased õpivad ühel ajahetkel ühes ruumis üht asja ühel ja samal viisil ja ühe õpetaja juhendamisel. Pigem on vaja motiveerida õppijaid vastavalt nende vajadustele õppima üht või teist teemat ning sõltuvalt õppija eripärast kas individuaalselt või grupis. Õppetöö läbiviimiseks on palju erinevaid võimalusi. Õpetajad peavad oskama õppetööd organiseerida ja läbi viia erinevates kohtades, kasutades mitmekesiseid õppeviise ja -meetodeid (näiteks võib korraga tunnis olla kaks klassi ja kaks õpetajat, muuseumitunnid, kinesteetika kasutamine jne).

Selleks, et õpetajad oleksid valmis erinevaid meetodeid kasutades õpetama, on vaja tutvustada uusi ja meelde tuletada unarusse jäänud erinevaid töövõtteid. Uuenenud õpikäsitlus tugineb paljuski ju tuntud meetoditele, kuid arvestab kaasaegse ühiskonna ootusi ja haridustrende. Lisaks on vaja pidevalt tegeleda õpetajate digipädevuse tõstmise ning IT lõimisega igapäevasesse õpitegevusse.

Antud projekti raames õpetajatele läbiviidavate koolituste tulemusena eeldame, et õpetajad soovivad, julgevad ja on pädevad muutusi ellu viima.

Muutused on vajalikud eelkõige selleks, et kool vastaks tänapäeva ühiskonna vajadustele. Õppimine ja õpetamine peaks olema huvitav ja inspireeriv, andma õpilastele  kolmanda kirjaoskuse e-digipädevuse ning looma õpilastele head võimalused tulevikus edasiõppimisel ja tööturul hakkama saamiseks.

Anne Kalmus

PPK arendusjuht

——————————————————————–