Hindamiskord maleõpetuses

Aluseks on võetud Paikuse Põhikooli hindamisjuhend.
Õpitulemusi hinnatakse õpilaste  praktiliste mängu ning teoreetiliste teadmiste alusel.
Õpitulemusi hinnatakse numbriliselt (hinne)
Õpitulemuste hindamine jaguneb:

  • õpiprotsessi hindamine (protsesshinne)  Hinnatakse ühe tunni tegevust.
  • arvestuslik hindamine (arvestuslik hinne). Hinnatakse ühe teema lõpptulemust.
  • kokkuvõttev hindamine (kokkuvõttev hinne)Maleõpetuses hinnatakse:
  • Maleterminite ja reeglite tundmist
  • Mängu põhiprintsiipide tundmist
  • Praktilise mängu oskust

5 saab õpilane, kelle praktiline mäng või selle tulemus on õige ja täielik, loogiline ja mõtestatud, praktilises tegevuses ilmneb omandatu iseseisev ja loov rakendamine. Vastab täiel määral õppekava nõuetele.
„4“   saab õpilane, kelle praktiline mäng on üldiselt õige, loogiline ja mõtestatud, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi, praktilises tegevuses jääb mõnel määral puudu iseseisvusest. Töö vastab üldiselt õppekava nõuetele.
3“  saab õpilane, kelle praktiline mäng on põhiosas õige, põhioskused on omandatud, kuid teadmiste rakendamisel praktilises tegevuses esineb raskusi. Õpilane vajab juhendamist ja suunamist. Töö vastab üldiselt õppekava nõuetele, kuid esineb puudusi ja vigu.
2“  saab õpilane, kelle praktilises mängus või selle tulemuses on olulisi puudusi ja eksimusi. Õpilane teeb rohkesti vigu, ei suuda teadmisi rakendada ka suunamise ja juhendamise korral. Töö on osaliselt õppekava nõuetele vastav.
1“  saab õpilane, kelle praktiline mäng näitab, et tal nõutavad teadmised ja oskused puuduvad. Töö ei vasta õppekava nõuetele.

Hindamisel arvestatakse:

  • iseseisvust ja loovust teadmiste ning oskuste rakendamisel
  • praktilise mängu oskust.
  • sünnipäraseid eeldusi, individuaalseid erivajadusi
  • vigade arvu ja liiki

Maleõpetuses pannakse päevikusse poolaasta lõpul jooksvate hinnete põhjal  välja vähemalt üks arvestuslik hinne.Lõputunnistusele pannakse ainult aastahinne.