Maleõpetuse ainekava

Male – see on võistlus, võitlus, iseloomu näitamine. Male on kunst, looming, isiksuste kokkupõrge.
Paul Keres

Male arendab loogilist mõtlemist, tähelepanelikkust ja taiplikust, kasvatab iseloomu, õpetab lahendama mitmesuguseid ülesandeid.

Õppe-eesmärgid 2. klass

 • Õpetada selgeks malendite algseis, malendite käigud ja malereeglid
 • Õpetada selgeks mõisted tuli, matt, patt, viik
 • Õpetada selgeks matt erinevate malenditega
 • Teada lihtsamaid avanguid ja avangu põhitõdesid
 • Teada lihtsamaid male lõppmänge.

Õppeseisu seos teiste ainetega ja läbivate teemadega ning õpitulemused

Kasutatud lühendid: E-eesti keel.   M-matemaatika,   F-füüsika,    A-ajalugu
KK-keskkond ja säästev areng
TÖ-tööalane karjäär
IT-infotehnoloogia ja meediaõpetus
TU-turvalisus

SEOSTEISTE  ÕPPEAINETEGA LÄBIVAD TEEMAD ÕPPESISU TEAB OSKAB
2.KLASS 35 TUNDI
A Malemängu mõiste ja ajalugu 1
A Malendite algseis, malendite käigud, malereeglid 1, 2, 3
Malendite löömine, nende ründamine ja kaitsmine 2
Vangerdus 2
Tuli, matt ja patiseis 4
Matt lipu ja vankriga 2, 4 2
Matt kahe vankriga 2, 4 2
Matt vankriga 2, 4 2
Matt lipuga 2, 4 2
Viigiseisud 4
E Malepartii protokollimine 4
Etturite lõppmängud – ruudu reegel 6
Etturite lõppmängud – opositsioon 6
Lippude lõppmäng 6
Vankrite lõppmäng 6
Odade lõppmäng 6
Avang – selle põhitõed 3
Tsenter malemängus 3
Malendite arendamine 3
Võitlus tsentriväljade pärast 3
A Lahtised avangud – itaalia avang 3
– itaalia avang 3
A – hispaania avang 3
– hispaania avang 3
A Kaheratsu avang + kolmeratsu + neljaratsu avang 3
A kuningagambiit 3
A Shoti avang 3
A Poollahtised avangud – sitsiilia kaitse 3
A Kinnised avangud 3
Avangulõksud 5
Ühekäigulised matid 4 3
kiirmale 5
Maleturniir Shveitsi süsteemis 5

Õpitulemused

2. klassi lõpetaja teab:

 1. male mõistet ja reegleid
 2. malendeid ja malendite käike
 3. malendite algseisu ja lihtsamaid avanguid
 4. mõisteid tuli, matt ja patt
 5. lihtsamaid avangulõkse
 6. lihtsamaid lõppmänge

2. klassi lõpetaja oskab:

 1. avangu põhitõdesid
 2. teha matti lipu ja vankriga, kahe vankriga, lipu või vankriga
 3. teha  ühekäigulisi matte erinevate malenditega
 4. malepartiid protokollida
 5. osaleda maleturniiril