Paikuse kooli õpilase meelespea

 

 1. Jõuan kooli õigeaegselt, kaasas vajalikud õppevahendid.
 2. Tervitan õpetajaid, koolitöötajaid, klassikaaslasi ja külalisi.
 3. Riietun koolikeskkonda sobivalt, kannan vahetusjalatseid.
 4. Osalen õppetöös vastavalt tunniplaanile ja õppekorraldusele.
 5. Lähen oma klassiruumi juurde kohe pärast esimest kellahelinat.
 6. Olen tunnis tähelepanelik ja töötan kaasa, ei sega teisi.
 7. Hoian korras oma õppevahendid. Kasutan heaperemehelikult kooli vara.
 8. Hoian puhtust kooli ruumides ning territooriumil.
 9. Suhtun heatahtlikult ja sõbralikult teistesse inimestesse.
 10. Koolis käitun viisakalt: liigun rahulikult, ei räägi valju häälega, ei kasuta ebasobivaid sõnu ja              väljendeid.
 11. Sööklas täidan lauakombeid, vestlemisel valin sobiva hääletooni.
 12. Tean, et põhjuseta puudumiste korral alandatakse käitumishinnet.
 13. Hoian enda ja teiste tervist sh ei suitseta, ei tarbi alkoholi, narkootikume ega teisi mõnuaineid.
 14. Olen teadlik, et vajadusel saan murede ja küsimustega pöörduda klassijuhataja, aineõpetaja või   juhtkonna poole.
 15. Olen teadlik, et õpetajal on õigus paluda tunnitööd segavad esemed ja tehnilised vahendid koolikotti panna või enda kätte hoiule võtta.
 16. Info hankimiseks ja edastamiseks kasutan e-kooli ja/või õpilaspäevikut.
 17. Ma ei lahku luba küsimata koolist enne koolipäeva lõppu.
 18. Olen oma koolile lojaalne ja esindan väärikalt oma kooli.
 19. Järgin Eesti Vabariigi seadusi.