Paikuse Põhikooli ajalugu

Paikuse Põhikool on noorim kool maakonnas. Kool sündis 1990. aastal väikese algkoolina, kellel oma maja ei olnudki. Avaaktus peeti 3. septembril vallamaja saalis ja õppetöö läks lahti Politseikooli III korrusel. 76 õpilasele jagas tarkust seitse õpetajat.

Areng

Paralleelselt koolitööga käis ka endise erikooli ühiselamu algkooliks ümberehitamine. Juba sama aasta 18. detsembril peeti maha avamispidu ja seda päeva peame oma kooli sünnipäevaks. Õpilaste arv suurenes pidevalt ja ruuminappusel toimus I klassi õpetamine 1993-1995 isegi lasteaia ruumides.

Tekkis vajadus põhikooli järele ning 1995. aastal nimetati algkool ümber Paikuse Põhikooliks ja sügisel avati 7. klass. Õpilasi oli siis 203. Juba aasta pärast toimus õppetöö häda sunnil kahes vahetuses. Jätkuva ruumipuuduse tõttu alustati endise Pärnu EPT peahoone ümberehitust koolimajaks ja 1997 alustas 282 õpilasega põhikool uut õppeaastat uues majas Paide mnt 19.

Jätkunud on õpilaste arvu kasv ja sellest tingituna ka koolikompleksi pidev laiendamine erinevate juurde- või ümberehituste näol. 2002. aastal valmis esimene juurdeehitus: kool sai lisaks sööklale juurde kolm korralikku klassiruumi ja nägusa raamatukogu. 2003. aastal kohandati endine EPT garaaž tööõpetusmajaks, kus alates 2007. aasta sügisest töötab ka Paikuse Huvikool.

  1. aastal rajas vald põhikooli juurde kaasaegse staadioni, mida kasutavad eelkõige põhikooli õpilased. Selleks ajaks olid kõikidel klassidel paralleelid. Kooli noorimate klassiruumid paiknesid koolimaja erinevates osades. 2009. aasta 1. septembril valmis põhikooli peahoonet ja tööõpetusmaja ühendav algklasside maja, mis andis alust loota, et ruumipuudus on lõplikult likvideeritud. 2014. aasta septembris valmis põhikooli paremasse tiiba spordi- ja tervisekeskus, kuhu lisaks kaasaegsele raamatukogule ning võimlale tuli juurde ka kolm klassiruumi. Vanas spordisaalis käivad hetkel renoveerimistööd ning 2018. aasta kevadeks valmis kauaoodatud aula.

Paikuse Põhikool on üks kiiremini kasvav põhikool vabariigis. Õpilasi on 573, töötajaid – 66, neist õpetajaid 42.

Eripära

Inglise keele erirühmad õpivad keelt süvendatult alates 5. klassist. Infotehnoloogiat õpetame 2., 4., 5. ja 7. klassides. „Hea Alguse” metoodika elemente kasutatakse enamikus algklassides. 1. klassi õppekavas on tants, maleõpetus on 2. klassi ja joonestamine 9. klassi õppekavas. Keelerühmad tegutsevad koolis juba aastaid. Aina rohkem rakendame rühmaõpet ka reaal- ja loodusainetes, kus rühmad on komplekteeritud lennupõhiselt.

Saavutused

Tasemetööde ja lõpueksamite tulemused on pidevalt olnud üle maakonna keskmise. Õpilased osalevad aktiivselt aineolümpiaadidel, viktoriinidel ning maakondlikel spordivõistlustel. Vabariiklikesse voorudesse on meie õpilased jõudnud ajaloos, füüsikas, kunstis, Nuputa ja õpioskustevõistlustel. Edukad on olnud maletajad, korv- ja jalgpallurid, kergejõustiklased. Tublid laulu- ja tantsulapsed on esinenud nii Pärnumaa kui ka üleriigilistel laulu- ja tantsupidudel. 2016. aastal tunnustas HITSA kooli hõbeplaadiga „Digitaalselt aktiivne kool“.

Koostöö

Ametlikeks sõpruskoolideks on Grobina ja Sloka  koolid Lätist. Tihedad sidemed on Pärnu Tammsaare kooliga. Sõpruskoolid.

Projektid (link)

Erasmus +
Koolimeeskond
Nordplus
Teeme +
Comenius
Energiasäästlik kool
Tere Kevad

Aasta tegu

Alates 2013/14. õppeaastast valime aasta parima teo, et väärtustada olulise tähtsusega ettevõtmisi või sündmusi.

2013/14           muusikal „Finding the same language“
2014/15           Tervisepäev 2015
2015/16           Kooli 25. aastapäeva üritused
2016/17           IT taristu uuendamine
2017/18           Aula valmimine

2018/19           Kevadball