RASMUS+ projekt

Flip the Classroom

2015 – 2017

Projekti teemaks on meil veel vähe rakendatud metoodika, mida nimetatakse ümberpööratud klassiruumiks (Flip the Classroom).

Ümberpööratud klassiruumi metoodika annab avaramaid võimalusi selleks, et arvestada õpilaste individuaalseid võimeid ja on suurepärane metoodika neile õpilastele, kes ei suuda või kellel pole võimalik kõike klassiruumis omandada. Alguse on nimetatud metoodika saanud avalikest videoloengutest ülikoolides.

Nn ümberpööramine tähendab seda, et õpilane õpib kodus seda, mida varem õppis koolitunnis ja koolis teeb ehk harjutab seda, mida varem tegi kodus. Õppimise ja õpetamise abivahendina kasutatakse tänapäevast taristut. Õpilane saab oma eelseisva tunni ette valmistada õpetaja koostatud esitluse abil, mis on internetis, st ta õpib ja omandab tunni teema kodus ning koolis hakkab ta sama teemat edasi arendama, küsimusi esitama ja selgitusi saama ning õpitut harjutama. Õpilasel on võimalik sama teemat korrata ka hiljem, sest salvetatud esitlused ei kao kuhugi.

Klassiruumi saab väidetavalt ümber pöörata kõikides ainetes ja seda on ka tehtud. Praktikud kinnitavad, et sellisel moel õpetamine on suurendanud nn õhinapõhist õppimist ja õpetamist. Plussiks võib pidada sedagi, et õpilasel on alati võimalik kõike uuesti õppida või korrata.

Paikuse kool korraldab projekti teemal rahvusvahelise konverentsi 2016. aasta aprillis.

Projekti koordinaatoriks on täienduskoolituskeskus Keflavikis, Islandil ja partnerkoole on viielt maalt – Itaaliast, Iirimaalt, Saksamaalt, Poolast ja Eestist (Paikuse Pk).

Projekti koduleht:

http://flippedclass.weebly.com/

Flip the classroom kokkuvõte from Sirle Varkentin

Ümberpööratud klassiruumile tõmmati joon alla

 

 

ERASMUS+ projekt

European Express: Everybody on board

2015 – 2017

Projekti eesmärkideks on: õpilaste loovuse arendamine, erivajadustega õpilaste edukuse tõstmine, kõikide õpilaste enesekindluse ja –usu tõstmine, koolist väljalangevuse vähendamine.

Projekti märksõnadeks on: toit, sport ja mängud, kunst, ühistegevus.

Paikuse kooli ülesanded projektitöös on:

 • koostada meie õpilaste lemmiktoitudest menüü (neli toitu) ja saata retseptid partnerkoolidele
 • koguda partnerite retsepte, koostada e – raamat teemal Euroopa menüü
 • korraldada suhtlust kirjasõpradega
 • õpilaste seas läbi viia küsitlus: hinnang õppeainete kohta
 • teha projekti logo ja võtta osa logo konkursist
 • valida välja kolm liikumismängu, saata nende kirjeldused ja videod partneritele
 • õpetada õpilastele teiste riikide liikumismänge ja valida nende hulgast lemmikud
 • korraldada ühisüritus õpilaste ja vanematega
 • õpilased tutvustavad ja õpetavad partnerkoolide saadetud mänge kaasõpilastele ja vanematele, mängitakse koos
 • koostada õpilaste enesehinnangu küsimustik
 • ühistegevustesse kaasata vanemaid
 • teha tutvust partnermaade keeltega
 • korraldada partnerkoolide kohtumine Paikusel 2016. aasta mais.

                                                                                                                  

Projekti koorineerib algkool Lyonis, Prantsusmaal. Partnerkoolid on Kreekast, Türgist, Rumeeniast ja Eestist (Paikuse Pk).

Projekti koduleht:

http://theeuropeanexpress.e-monsite.com/pages/partners/

European Express: Everybody on Board kohtumine  Lyon

http://www.slideshare.net/sirlev/istanbul-67570154

http://www.slideshare.net/sirlev/positive-pedagoogika

http://www.slideshare.net/sirlev/lyon-62525613

European Express Greece from Sirle Varkentin

Euroopa Ekspressi partnerid olid jälle koos pardal

https://padlet.com/sirle_varkentin/museum

Art_EOB

https://padlet.com/tonismann/ssukr40gliq2

https://padlet.com/varkentinsirle/2ca0m8nvudth

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

https://sites.google.com/site/eeeob2016/

https://www.emaze.com/@AQCWQWWC/untitled

 

IMG_1242IMG_1425

C.O.N.T.E.S.T. – Meeting the Challenge of iNclusion Through music and TrainEd Teachers

2015 – 2018

Projekti eesmärk on: kõikide õpilaste kaasamine õppeprotsessi. Silmas on peetud erivajadustega õpilaste kaasamist enamikes ainetundides, mitte nende eraldi õpetamist. Muusika kasutamine erinevates ainetundides.

Projekti käigus

 • keskendutakse erivajadustega õpilaste kaasamisele õppetöös
 • õpitakse tundma, analüüsitakse ja võrreldakse partnermaade koolisüsteeme ning erivajadustega õpilaste õppimisvõimalusi
 • tehakse tutvust muusikateraapia rakendamisega õppetöös
 • õpitakse kasutama muusikat erinevates ainetundides
 • valitakse projektiklass
 • kujundatakse projekti logo ja saadetakse see partnerkoolidele
 • korraldatakse logo hääletus
 • korraldatakse fotode ja joonistuste näitusi
 • antakse näidistunde partnerkoolide õpetajatele
 • koostatakse ainekavasid erinevate õppeainete integreerimisest muusikaõpetusega

Partnerkoolide esimene kohtumine on Paikuse koolis 2015. aasta novembrikuus.

Projekti lõppedes võtavad kõikide partnerkoolide õpilased osa rahvusvahelisest lauluvõistlusest Itaalias.

Projekti koordineerib Itaalia kool, partnerkoolid on Soomest, Leedust, Poolast, Saksamaalt, Ungarist, Rumeeniast, Horvaatiast ja Eestist (Paikuse PK).

https://paikuse-my.sharepoint.com/personal/sirle_varkentin_ppk_edu_ee/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B2AF03D37-A9A4-437A-BCD8-927E3CB56CAB%7D&file=Arad%202017.odp&action=default

https://www.emaze.com/@ATQQCRRR/estonians-nature

 

Erasmus+ project

Cultural Art for the Development of European Education (@MuseArt)

 2016 – 2017

Projekti eesmärk on arendada loovust ja innovaatilisust. Projekti käigus soovitakse saada kogemusi partnerite kultuuriruumis, uurida erinevate maade kunstipärandit ja traditsioone.

Õppekava arendamises kasutatakse kunsti erinevate vormide ja stiilide käsitlemist. Eesmärgiks on liita muuseumid koolitunniga ja siduda praktiliste töödega. Koostöös partnerkoolidega korraldatakse palju töötubasid, kus õpitakse üksteiselt ja omandatakse uusi metoodikaid ning võtteid kunsti õpetamiseks.

Projekti käigus valmivad paljud kunstitööd ja erinevad taiesed.

Koostööd tehakse ka Paikuse Huvikooliga.

Projekti koordinaatoriks on Iirimaa. Partnerkoolid on Põhja-Iirimaal, Inglismaal, Hispaanias, Horvaatias, Itaalias, Bulgaarias, Rootsis ja Eestis (Paikuse PK).

Video Bulgaaria Haskovo linna Klementi põhikooli õpilased ja õpetajad vahetunnis tantsimas

Esitlus Projektikohtumine Bulgaarias

MONCALIERI