ERASMUS+ projekt

Flip the Classroom

2015 – 2017

Projekti teemaks on meil veel vähe rakendatud metoodika, mida nimetatakse ümberpööratud klassiruumiks (Flip the Classroom).

Ümberpööratud klassiruumi metoodika annab avaramaid võimalusi selleks, et arvestada õpilaste individuaalseid võimeid ja on suurepärane metoodika neile õpilastele, kes ei suuda või kellel pole võimalik kõike klassiruumis omandada. Alguse on nimetatud metoodika saanud avalikest videoloengutest ülikoolides.

Nn ümberpööramine tähendab seda, et õpilane õpib kodus seda, mida varem õppis koolitunnis ja koolis teeb ehk harjutab seda, mida varem tegi kodus. Õppimise ja õpetamise abivahendina kasutatakse tänapäevast taristut. Õpilane saab oma eelseisva tunni ette valmistada õpetaja koostatud esitluse abil, mis on internetis, st ta õpib ja omandab tunni teema kodus ning koolis hakkab ta sama teemat edasi arendama, küsimusi esitama ja selgitusi saama ning õpitut harjutama. Õpilasel on võimalik sama teemat korrata ka hiljem, sest salvetatud esitlused ei kao kuhugi.

Klassiruumi saab väidetavalt ümber pöörata kõikides ainetes ja seda on ka tehtud. Praktikud kinnitavad, et sellisel moel õpetamine on suurendanud nn õhinapõhist õppimist ja õpetamist. Plussiks võib pidada sedagi, et õpilasel on alati võimalik kõike uuesti õppida või korrata.

Paikuse kool korraldab projekti teemal rahvusvahelise konverentsi 2016. aasta aprillis.

Projekti koordinaatoriks on täienduskoolituskeskus Keflavikis, Islandil ja partnerkoole on viielt maalt – Itaaliast, Iirimaalt, Saksamaalt, Poolast ja Eestist (Paikuse Pk).

Projekti koduleht:

http://flippedclass.weebly.com/

Flip the classroom kokkuvõte from Sirle Varkentin

Ümberpööratud klassiruumile tõmmati joon alla

 

 

ERASMUS+ projekt

European Express: Everybody on board

2015 – 2017

Projekti eesmärkideks on: õpilaste loovuse arendamine, erivajadustega õpilaste edukuse tõstmine, kõikide õpilaste enesekindluse ja –usu tõstmine, koolist väljalangevuse vähendamine.

Projekti märksõnadeks on: toit, sport ja mängud, kunst, ühistegevus.

Paikuse kooli ülesanded projektitöös on:

 • koostada meie õpilaste lemmiktoitudest menüü (neli toitu) ja saata retseptid partnerkoolidele
 • koguda partnerite retsepte, koostada e – raamat teemal Euroopa menüü
 • korraldada suhtlust kirjasõpradega
 • õpilaste seas läbi viia küsitlus: hinnang õppeainete kohta
 • teha projekti logo ja võtta osa logo konkursist
 • valida välja kolm liikumismängu, saata nende kirjeldused ja videod partneritele
 • õpetada õpilastele teiste riikide liikumismänge ja valida nende hulgast lemmikud
 • korraldada ühisüritus õpilaste ja vanematega
 • õpilased tutvustavad ja õpetavad partnerkoolide saadetud mänge kaasõpilastele ja vanematele, mängitakse koos
 • koostada õpilaste enesehinnangu küsimustik
 • ühistegevustesse kaasata vanemaid
 • teha tutvust partnermaade keeltega
 • korraldada partnerkoolide kohtumine Paikusel 2016. aasta mais.

                                                                                                                  

Projekti koorineerib algkool Lyonis, Prantsusmaal. Partnerkoolid on Kreekast, Türgist, Rumeeniast ja Eestist (Paikuse Pk).

Projekti koduleht:

http://theeuropeanexpress.e-monsite.com/pages/partners/

Projektist meedias:

http://www.ppk.edu.ee/14228

http://www.ppk.edu.ee/13756

http://www.ppk.edu.ee/13651

http://www.paikuse.ee/documents/876155/10384001/Postipaundetsember.compressed.pdf/98ff3b64-745a-4a2b-9f9e-e92ac2b8510c

List of the project sites:
https://www.slideshare.net/sirlev/list-of-the-project-sites-european-express

Projekti materjalid:

https://sites.google.com/site/eeeob2016/

 

European Express: Everybody on Board kohtumine  Lyon

http://www.slideshare.net/sirlev/istanbul-67570154

http://www.slideshare.net/sirlev/positive-pedagoogika

http://www.slideshare.net/sirlev/lyon-62525613

European Express Greece from Sirle Varkentin

Euroopa Ekspressi partnerid olid jälle koos pardal

https://padlet.com/sirle_varkentin/museum

Art_EOB

https://padlet.com/tonismann/ssukr40gliq2

https://padlet.com/varkentinsirle/2ca0m8nvudth

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

https://sites.google.com/site/eeeob2016/

https://www.emaze.com/@AQCWQWWC/untitled

 

IMG_1242IMG_1425

Erasmus+ projekt

C.O.N.T.E.S.T. – Meeting the Challenge of iNclusion Through music and TrainEd Teachers

2015 – 2018

Projekti eesmärk on: kõikide õpilaste kaasamine õppeprotsessi. Silmas on peetud erivajadustega õpilaste kaasamist enamikes ainetundides, mitte nende eraldi õpetamist. Muusika kasutamine erinevates ainetundides.

Projekti käigus

 • keskendutakse erivajadustega õpilaste kaasamisele õppetöös
 • õpitakse tundma, analüüsitakse ja võrreldakse partnermaade koolisüsteeme ning erivajadustega õpilaste õppimisvõimalusi
 • tehakse tutvust muusikateraapia rakendamisega õppetöös
 • õpitakse kasutama muusikat erinevates ainetundides
 • valitakse projektiklass
 • kujundatakse projekti logo ja saadetakse see partnerkoolidele
 • korraldatakse logo hääletus
 • korraldatakse fotode ja joonistuste näitusi
 • antakse näidistunde partnerkoolide õpetajatele
 • koostatakse ainekavasid erinevate õppeainete integreerimisest muusikaõpetusega

Partnerkoolide esimene kohtumine on Paikuse koolis 2015. aasta novembrikuus.

Projekti lõppedes võtavad kõikide partnerkoolide õpilased osa rahvusvahelisest lauluvõistlusest Itaalias.

Projekti koordineerib Itaalia kool, partnerkoolid on Soomest, Leedust, Poolast, Saksamaalt, Ungarist, Rumeeniast, Horvaatiast ja Eestist (Paikuse PK).

https://paikuse-my.sharepoint.com/personal/sirle_varkentin_ppk_edu_ee/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B2AF03D37-A9A4-437A-BCD8-927E3CB56CAB%7D&file=Arad%202017.odp&action=default

https://www.emaze.com/@ATQQCRRR/estonians-nature

C.O.N.T.E.S.T. projekt on lõpufaasis

Projekti viimane kohtumine toimus Vilniuses, Leedu pealinnas 13.-17. novembril. Kohal olid kõikide partnerkoolide vanad tuttavad, sõbrad Itaaliast, Poolast, Rumeeniast, Saksamaalt, Soomest, Horvaatiast, Ungarist ja Leedust.

Peale kooliga tutvumist ja õpilaste emotsionaalse kontserdi nautimist ootas ees eeltöö lõpp-raporti koostamiseks. Tehti kokkuvõtteid ja kontrolliti kõikide kokkulepitud kodutööde ja dokumentide esitamist. Lepiti kokku, millised dokumendid laetakse üles keskkonda eTwinning ja mida veel teha enne projekti ametlikku lõppu, mis on 31. jaanuaril 2018.a.

Ees ootavad küsitlused projektis osalenud õpilastele ja nende vanematele ning õpetajatele. Enne jõule saavad kõik partnerid kokku Skipe’i teel, et edastada jõulutervitusi, näha sõpru, kinnistada sõprust ja meenutada möödunut.

Projekt andis osalistele kogemuse siduda muusikaõpetus teiste õppeainetega. Meie õpetajad lõimisid muusikaõpetust kunstiõpetuse, geograafia, emakeele ja kehalise kasvatusega. Omandati teadmisi muusikateraapiast, anti lahtisi tunde nii oma koolis kui ka partnerriikide koolides, koostati tunnikavasid ja hindamistabeleid. Jälgiti erivajadustega õpilaste kaasamist õppetöösse. Võrreldi partnerite haridussüsteeme ja püüti leida ühisosa.

Viimasel kohtumisel käisid õp Maire Krinal, Leana Erm ja Kersti Rohtmets.

Image.png

 

Erasmus+ project

Cultural Art for the Development of European Education (@MuseArt)

 2016 – 2019

Projekti eesmärk on arendada loovust ja innovaatilisust. Projekti käigus soovitakse saada kogemusi partnerite kultuuriruumis, uurida erinevate maade kunstipärandit ja traditsioone.

Õppekava arendamises kasutatakse kunsti erinevate vormide ja stiilide käsitlemist. Eesmärgiks on liita muuseumid koolitunniga ja siduda praktiliste töödega. Koostöös partnerkoolidega korraldatakse palju töötubasid, kus õpitakse üksteiselt ja omandatakse uusi metoodikaid ning võtteid kunsti õpetamiseks.

Projekti käigus valmivad paljud kunstitööd ja erinevad taiesed.

Koostööd tehakse ka Paikuse Huvikooliga.

Projekti koordinaatoriks on Iirimaa. Partnerkoolid on Põhja-Iirimaal, Inglismaal, Hispaanias, Horvaatias, Itaalias, Bulgaarias, Rootsis ja Eestis (Paikuse PK).

Projekti kodulehekülg:

https://sites.google.com/site/projectmuseart/home

Video Bulgaaria Haskovo linna Klementi põhikooli õpilased ja õpetajad vahetunnis tantsimas

Esitlus Projektikohtumine Bulgaarias

MONCALIERI

ERASMUS PLUSSIGA UUEL RINGIL

Läbi Erasmus+ rahastab Euroopa Liit koolidevahelisi koostööprojekte alates 2015. aastast. Selline rahastusperiood kestab seitse aastat. Kuna  kaks käesolevat projekti lõpevad sel aastal, esitas Paikuse Põhikool kevadel uusi taotlusi. Meil läks õnneks, sest rahastuse said kolm uut projekti ja peale selle on veel üks projekt jätkumas.

Septembrikuu lõpus toimus ühe uue projekti “Motivation at School Through ICT’s and Innovative Educational Methods” esimene kohtumine Lissabonis, Portugalis. Projekt keskendub IT kasutamisele õppetöös, õpetajate ja õpilaste motiveerimisele kasutada rohkem IT võimalusi õppekava rakendamisel. Projekt kestab kaks aastat.

Projekti esimesne kohtumine toimus Agrupamento de Eskolas do Barreiro koolis, mis asub Pürenee poolsaare pikima jõe, Tejo paremkaldal. Koolis tutvuti Portugali haridussüsteemiga ja igapäevase koolieluga. Barreiro põhikoolis on 1200 õpilast ja 40 õpetajat. Kool on nagu enamus lõunamaakoole – tarastatud kooliõue ja valvuriputkaga ning lukustatava väravaga. Vahetundides on õpilased kooliõues. Seda soodustab ka 11 kuud kestev päikeseline ilm, vaid jaanuar olevat vihmane ja lund polevat seal nähtud. Õppeained on Portugalis samad, mis meilgi. Huvitav oli vaadata nn tuleviku arvutiklassi, mis oli sisustatud taristu viimase sõna järgi. Koolilõuna eest peavad õpilased maksma (2.- eur). Koolipäevad on vanematel õpilastel kontrastselt erineva pikkusega, nt esmaspäeval lõpeb päev kell pool seitse õhtul. Päeva keskel on neil tunnine vahetund.

Koosolekutel saadi tuttavaks partnerkoolide esindajatega ja kooskõlastati edasine tegevuskava. Partnerkoolideks on peale Portugali koolid Belgiast, Itaaliast, Iiri Vabariigist ja Horvaatiast. Kohtumiste vahepealsel ajal on kõigil kohustus teha kokkulepitud kodutöid. Selle projekti suur osa on seotud õpilaste osavõtuga külastustest. Neljast kohtumisest võtavad igast riigist osa kolm õpilast, mis tähendab seda, et kohtumisteks peavad õpilased valmistuma ja kohtumistel ka oma tehtud töödega esinema.

Järgmine kohtumine toimub 20.-25. novembril Belgias, kuhu on oodatud igast partnerkoolist kolm õpilast ja kaks õpetajat.

Kohtumise ametlikule osale lisandus ka põgus tutvus võõrustava maaga. Elamuseks kujunes sõit mööda Euroopa pikimat silda (Vasco da Gama sild, 17,2 km) üle Tejo jõe, mis suubub Atlandi ookeani. Meelde jääb Sintra linn – väikeset mägikülast kasvanud turistide meelispaik. Jalad saime märjaks Atlandis. Muinasjutuline paik on Pina loss (Portugali kuningate suveresidents), mis olevat andnud inspiratsiooni Walt Disney’le.

Projekti esimesel kohtumisel käisid õp Sirle Varkentin ja Kersti Rohtmets.

 

Kersti Rohtmets

projekti koordinaator

Portugal_2 Portugal_1 Portugal

Erasmus+ projekt
Motivation at School Through ICT’s and Innovative Educational Methods
http://www.paikuse.ee/documents/876155/14952621/Postipaunoktoober2017õige.compressed.pdf/0a8d7519-dfa7-469f-8895-8fd4d2399b18
 https://drive.google.com/file/d/1CabFJmPXMthaWVUAQokQAqbTY7qW231j/view

httphttps://erasmusplusmotivat.wixsite.com/ictss://drive.google.com/open?id=1jGCQG0t4fTXJMV0ygPRmq4D7lwVUA_72

https://www.facebook.com/motivationerasmus/

https://www.youtube.com/channel/UCB3ZjBoQqzYLxnLeKVBKJ_Q